Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
FORWARD Centrum Diagnozy i Terapii, z siedzibą przy ul. Kościelnej 1/1 27-200 Starachowice, NIP 6631715088
zwany dalej Administratorem.
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, w tym „dane wrażliwe”, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej w formie pisemnej zgody.
3. W przypadku przetwarzania danych osobowych osoby poniżej 13 r.ż., zgodę na ich przetwarzanie wyraża przedstawiciel ustawowy/prawny opiekun małoletniego.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z terapeutą.
6. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z oferty FORWARD Centrum Diagnozy i Terapii.
7. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z klientami w zakresie diagnozy/terapii/konsultacji, a w szczególności:

– do sporządzenia dokumentacji z przebiegu procesu diagnozy i terapii,
– do sporządzania opinii, te na Państwa wniosek zgłaszany w formie ustnej,
– dla celów przeprowadzenia pogłębionej diagnozy o konsultacje specjalistyczne w formie pisemnej notatki dla specjalisty,
– dla celów dokumentacji księgowej i rachunkowości.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane;
9. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 6, w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
11. Po realizacji celów, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok, a następnie zostaną bezpowrotnie zniszczone.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane te dotyczą jak też jej przedstawicielowi ustawowemu/prawnemu opiekunowi przysługują następujące uprawnienia:
     a. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
     b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
     c. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy (art. 17 ust. 1 RODO*):
          • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
          • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
          • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będącej podstawą ich przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
          • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
          • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.
     d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy (art. 18 ust. 1 RODO):
          • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
          • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
          • administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
          • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
     e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 ust. 1 RODO).
     f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, której zapisy są dla mnie jasne i czytelne.
Oświadczam, iż swoje dane osobowe podaję w sposób dobrowolny/Oświadczam, iż dane osobowe dziecka, którego jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym* podaję
w sposób dobrowolny.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie/Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym* na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych FORWARD Centrum Diagnozy i Terapii przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne…*